Како да остварите право на...?

Преку овие анимирани видеа ќе добиете целосни и прецизни информации (потребни документи, услови, доставување, рокови итн.), по однос на начинот на реализација и стекнување на правата од социјална заштита, работни односи, пензиско и инвалидско осигурување.
Се обидовме да ги разјасниме најчестите дилеми со кои се соочуваат и им претставуваат проблем на лицата со хронични заболувања  со цел да го олесниме остварувањето на Вашите права.
Оваа активност е дел од проектот „Вклучување преку инфомации“, поддржан од Механизмот за граѓанска отпорност на ЕУ (ЦРМ) во рамките на проектот финансиран од ЕУ „Техничка помош за подобрување на поволната средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија.
This activity is part of the project “Inclusion trough information”, supported by the EU Civil Resilience Mechanism (CRM) within the framework of the EU funded project “Technical Assistance for improving the enabling environment for Civil Society Organisations in the Republic of North Macedonia.
Post Thumbnail

Право на инвалидска пензија

  • ноември 29, 2023
  • 0 Comments

Направи Донација

Придонеси кон подобра и поефикасна работа на здружението.

Приклучи се

Стани член на националното здружение.

База на знаење

Најди ги информациите кои ти требаат.

Корисни Документи

Најди ги потребните документи.