Донирај на Националното Здружение за МС

Поддршката за нас има огромно значење – па затоа придонесете кон борбата со МС и донирајте на нашето здружение.

Донациите можете да ги префрлите на нашата трансакциска сметка:

Примател: Национално здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза – НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС
Банка: НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска сметка: 210-073427800184
ЕДБ: 4080019580430

Payments from abroad can be made by transfer to our bank account:

Recipient: National Association for Help and Support of Persons with Multiple Sclerosis – National Association For MS
Bank: NLB Banka AD Skopje
Swift code: TUTNMK22
IBAN: MK 07 210722000087076

Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза искрено Ви се заблагодарува за поддршката.

Направи Донација

Придонеси кон подобра и поефикасна работа на здружението.

Приклучи се

Стани член на националното здружение.

Корисни совети

Најди ги информациите кои ти требаат.

Корисни Документи

Најди ги потребните документи.