Станете Член

Член на Здружението може да стане секој полнолетен граѓанин, државјанин на Република Северна Македонија и/или странец кое што ги прифаќа програмата и статутот на здружението и доброволно пристапува кон истото со цел да ги поддржи целите и дејствувањата на здружението.

Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува во Здружението со давање на потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување, во согласност со Закон.

Ако ја делиме истата визија и мисија, станете член на Здружението и поддржете ги целите и активностите на Здружението.

Направи Донација

Придонеси кон подобра и поефикасна работа на здружението.

Приклучи се

Стани член на националното здружение.

База на знаење

Најди ги информациите кои ти требаат.

Корисни Документи

Најди ги потребните документи.