Закони и прописи

Оваа страница е резервирана за еден многу важен сегмент од нашиот живот со мултиплата склероза.

Националното здружение за МС со цел да излезе во пресрет на сите лица кои се соочуваат со ова хронично заболување се посвети на издвојување на локалните законски прописи (Закони, Правилници, Одлуки…) во кои се загарантирани и утврдени правата на лицата со мултипла склероза.

Ќе работиме посветено на оваа проблематика со цел овозможување пристап до актуелните, пречистени и консолидирани текстови на важечките прописи во кои се загарантирани и регулирани правата кои ни припаѓаат, воедно и заради приближување и запознавање со истите од страна на нашите членови.

Веруваме дека полесно ќе го најдете начинот како да постапите, иницирате и како да ги остварите вашите права загарантирани со закон – бидејќи непознавањето на законот не е оправдување.

Направи Донација

Придонеси кон подобра и поефикасна работа на здружението.

Приклучи се

Стани член на националното здружение.

База на знаење

Најди ги информациите кои ти требаат.

Корисни Документи

Најди ги потребните документи.