Како пристапот насочен кон пациентот може да помогне да се постигне висококвалитетна здравствена заштита?

Постигнувањето висококвалитетна здравствена заштита е амбиција на владите и здравствените организации ширум светот. Постојат многу различни мислења за тоа што…

0
74